Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. debesteleasedeal.nl: Handelsnaam van de besloten vennootschap DBLD B.V., gevestigd te Eelde, handelend onder de naam debesteleasedeal.nl op het gebied van zakelijke lease, private lease, shortlease, verhuur- en/of financieringscontracten voor personen- en bedrijfswagens en alle overige diensten.
2. Aanbod / Aanbieding / Voorstel: voorstel door debesteleasedeal.nl aan opdrachtgever tot het sluiten van een
overeenkomst, bijvoorbeeld een overeenkomst.
3. Opdrachtgever: de contractspartij van debesteleasedeal.nl, zijnde een natuurlijk persoon (die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf), een rechtspersoon of een personenvennootschap.
4. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Opdrachtgever en debesteleasedeal.nl, waarmee
debesteleasedeal.nl zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden als intermediair op het gebied van lease dan wel voor het verlenen van overige diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en debesteleasedeal.nl. De algemene
voorwaarden gelden derhalve tevens voor eventuele aanvullende en vervolgopdrachten.
2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is debesteleasedeal.nl gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes, voorstellen en aanbiedingen
1. Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen worden vrijblijvend gedaan en onder de voorwaarde ‘zolang de voorraad strekt’. debesteleasedeal.nl is niet verplicht een acceptatie van een offerte of een bestelling te aanvaarden. Een vrijblijvend aanbod kan door debesteleasedeal.nl worden herroepen.
2. Kennelijke (type)fouten, verschrijvingen en/of vergissingen in offertes van debesteleasedeal.nl of andere leasemaatschappijen binden debesteleasedeal.nl niet.
3. Aan een offerte welke gebaseerd is op door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. De prijzen in de offertes, voorstellen en aanbiedingen van debesteleasedeal.nl zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de offertes, voorstellen en aanbiedingen van debesteleasedeal.nl te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij met schriftelijke toestemming van debesteleasedeal.nl.
6. De voorwaarden en bepalingen in een offerte gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

Artikel 4. Dienstverlening door debesteleasedeal.nl
1. Opdrachtgever stemt ermee in dat debesteleasedeal.nl de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid zal laten uitvoeren zonodig door derden. De toepasselijkheid van de Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is hierbij uitgesloten.
2. In het kader van de dienstverlening door debesteleasedeal.nl verschaft debesteleasedeal.nl de Opdrachtgever een aanbod van één of meerdere leasemaatschappijen. Indien de Opdrachtgever een passend aanbod van een leasemaatschappij aanvaardt, kan debesteleasedeal.nl door die leasemaatschappij worden gemachtigd om de leaseovereenkomst namens de leasemaatschappij te sluiten. debesteleasedeal.nl is nimmer partij bij tot stand gekomen overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de leasemaatschappij. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst sluit met een leasemaatschappij, geschiedt dit voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij zich bij het sluiten van de leaseovereenkomst verbindt tot de voorwaarden van de betreffende leasemaatschappij.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens en bescheiden, waarvan debesteleasedeal.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan debesteleasedeal.nl worden verstrekt. Indien debesteleasedeal.nl op grond van de door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens uitvoering geeft aan zijn werkzaamheden, kan dit niet als een tekortkoming van debesteleasedeal.nl worden aangemerkt.
4. debesteleasedeal.nl voert de dienstverlening onafhankelijk uit, naar beste inzicht en vermogen. debesteleasedeal.nl verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. De Opdrachtgever kan zich er niet op beroepen dat zich na het sluiten van een overeenkomst een voor de Opdrachtgever geschikter aanbod voordoet, ook al kon dat aanbod bij debesteleasedeal.nl bekend zijn bij de uitvoering de dienstverlening.
5. Opdrachtgever vrijwaart debesteleasedeal.nl van al zijn aanspraken op de leasemaatschappij, evenals van alle aanspraken van de leasemaatschappij op de Opdrachtgever.

Artikel 5. Overmacht
1. debesteleasedeal.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop debesteleasedeal.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor debesteleasedeal.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. debesteleasedeal.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat debesteleasedeal.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. debesteleasedeal.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel debesteleasedeal.nl ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Debesteleasedeal.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. debesteleasedeal.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
2. debesteleasedeal.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde omzet en/of gederfde winst, gemiste besparingen, productieverlies, waardevermindering van producten en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Indien debesteleasedeal.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
4. debesteleasedeal.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat debesteleasedeal.nl is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. De aansprakelijkheid van debesteleasedeal.nl jegens Opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudend met de uitvoering van de overeenkomst, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat krachtens de door debesteleasedeal.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Debesteleasedeal.nl jegens Opdrachtgever uitsluitend beperkt tot enig feitelijk door Opdrachtgever aangetoonde geleden directe schade echter tot maximaal het honorariumbedrag dat debesteleasedeal.nl voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar heeft ontvangen.
7. Bij het inschakelen door debesteleasedeal.nl van derden en bij het gebruik door debesteleasedeal.nl van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal debesteleasedeal.nl steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. debesteleasedeal.nl is echter voor eventuele (reken)fouten en/of tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door debesteleasedeal.nl bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk. debesteleasedeal.nl is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen van derden te aanvaarden.
8. debesteleasedeal.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekt advies op basis van geldende (fiscale) wet- en regelgeving. Opdrachtgever dient het advies hierop zelf door eigen in te schakelen experts te laten toetsen.
9. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij debesteleasedeal.nl binnen één maand nadat degene die de aanspraak maakt, bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert.
10. Indien een beroep van debesteleasedeal.nl op het bepaalde onder lid 6 van Artikel 6 van onderhavige voorwaarden in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder Artikel 6 lid 5 van onderhavige voorwaarden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van debesteleasedeal.nl en/of van haar leidinggevenden.
11. debesteleasedeal.nl geeft Opdrachtgever onafhankelijk leaseadvies en heeft als doel de keuzeopties voor de Opdrachtgever zo transparant mogelijk te maken. Opdrachtgever heeft zelf de controle en is ook altijd zelf verantwoordelijk voor de te kiezen leasemaatschappij.

Artikel 7. Betaling, rente en incassokosten
1. Tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen, dient de betaling van facturen van debesteleasedeal.nl te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan debesteleasedeal.nl een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag tot de algehele vergoeding.
2. Indien debesteleasedeal.nl tegen Opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is debesteleasedeal.nl tevens gerechtigd de uitvoering van de op haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting c.q. werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico komen van Opdrachtgever. Enige schade als gevolg van de opschorting is derhalve niet te verhalen op debesteleasedeal.nl.
3. Opdrachtgever is alleen van zijn betalingsverplichting jegens debesteleasedeal.nl gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op één van de bankrekeningen ten name van debesteleasedeal.nl.
4. Opdrachtgever is niet bevoegd het aan debesteleasedeal.nl verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.
5. debesteleasedeal.nl is te allen tijde gerechtigd de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te (laten) controleren.

Artikel 8. Toepasselijk recht
1. Op alle door debesteleasedeal.nl gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen (daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd) welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van debesteleasedeal.nl, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat debesteleasedeal.nl met wederpartij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.